HomeNieuws en actualiteitenInstemmingsrecht over pensioen uitgebreid

Instemmingsrecht over pensioen uitgebreid

10 oktober 2016

Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over de arbeidsvoorwaarde pensioen uitgebreid.

Instemmingsrecht over pensioenen betreft voorgenomen besluiten over:

  • de hoogte van de opbouwpercentages en de franchise,
  • pensioenleeftijd,
  • partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen,
  • systematiek voor premievaststelling,
  • maatstaven en voorwaarden waaronder toeslag wordt verleend,
  • keuze voor een pensioenuitvoerder.

Als de OR over pensioenen instemmingsrecht heeft, is het belangrijk dat werkgever en OR tijdig met elkaar in gesprek gaan als dit onderwerp aan de orde is. Ook als daarover vooraf geen afspraken zijn gemaakt. Het is verstandig een externe deskundige hierbij in te schakelen. Dat kan zowel de OR als de werkgever doen. Zie hiervoor de door de SER opgestelde: Praktische tips over instemmingsrecht OR bij arbeidsvoorwaarde pensioen.

Geldt instemmingsrecht voor alle pensioenregelingen? En geldt dit voor alle ondernemingen?
Voor een groot deel van de werknemers geldt het instemmingsrecht over pensioenen doorgaans niet. Dit hangt onder meer af van de soort pensioenuitvoerder die het bedrijf heeft en van de mate waarin de CAO pensioenen regelt. Het instemmingsrecht geldt bijvoorbeeld niet voor werknemers die onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen. Hoofdregel is dat als de werkgever geen mogelijkheid heeft te besluiten over de pensioenregeling, of onderdelen daarvan, de OR ook geen instemmingsrecht heeft.

Onderstaand schema geeft weer of in uw situatie de OR instemmingsrecht heeft. Nodig voor gebruik van het schema: naam pensioenuitvoerder en CAO.

 pensser

Opmerkingen over schema
Betreffende onderdeel pensioenregeling uitputtend geregeld in CAO
Met 'betreffende onderdeel' wordt bedoeld: dat onderdeel van de pensioenregeling dat vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken gaat worden.

Buitenlandse pensioenuitvoerder
Sommige ondernemingen onderzoeken de mogelijkheid om hun pensioenregeling in het buitenland onder te brengen. In het bijzonder wordt gekeken naar onderbrenging bij een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen) in België. Een OFP kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren. Door verschil in Nederlandse en Belgische wetgeving is onderbrengen van een pensioenregeling bij een OFP niet zonder risico's. Wanneer u(w werkgever) dit overweegt, laat u dan vooraf goed adviseren.

bron: SER

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven